Autor: Gustav Fifka

Název: Lup

Technika: Keramický kachel

Rozměr: 45 x 22 cm


Autor: Gustav Fifka

Název: Radostná partitura

Technika: Keramický kachel

Rozměr: 21 x 46 cm


Autor: Gustav Fifka

Název: Hráči v tenis

Technika: Keramický kachel

Rozměr: 28 x 55 cm


Autor: Gustav Fifka

Název: Zimní den - okno

Technika: Keramický kachel

Rozměr: 39 x 53 cm


Autor: Gustav Fifka

Název: Hráčky v tenis

Technika: Keramický kachel

Rozměr: 22 x 48 cm


Autor: Gustav Fifka

Název: Husité

Technika: Keramická plastika

Rozměr: 38 x 43 cm